Stanovy

STANOVY SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL HODKOVIC

Byly schváleny tyto stanovy:

I.

Název spolku

Název spolku zní: Spolek rodáků a přátel Hodkovic

II.

Sídlo spolku

Sídlem spolku je město Hodkovice nad Mohelkou.

Adresa:

Spolek rodáků a přátel Hodkovic

Náměstí T. G. Masaryka č. 1,

46342 Hodkovice nad Mohelkou

IČO: 69291641

III.

Účel spolku

V návaznosti na tradici činností bývalého Aktivu památkové péče, Hodkovické nadace a Sdružení rodáků a přátel Hodkovic je účelem spolku zvelebování města po stránce hmotné a kulturní. V této souvislosti se činnost spolku zaměří na:

 • ochranu a obnovení kulturních památek
 • posilování vztahů občanů k našemu městu Hodkovice nad Mohelkou a přilehlých obcí
 • ochranu životního prostředí
 • rozvoj kulturního života ve městě Hodkovice nad Mohelkou a přilehlých obcí

IV.

Vedlejší hospodářská činnost spolku

 1. Spolek za účelem podpory své hlavní činnosti může provozovat podnikatelskou činnost spočívající v provozování hostinské činnosti v prostorách spolku a na spolkových akcích, drobné obchodní činnosti mající bezprostřední vztah ke smyslu a účelu spolku, organizování zájmových aktivit za úplatu, provozování sportovních a kulturních aktivit za úplatu a jiných aktivitách vycházejících ze zaměření a účelu spolku vůči veřejnosti.
 2. Podnikatelská činnost spolku odpovídá ve smyslu platné živnostenské legislativy živnostem:
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Hostinská činnost
 1. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost.

v.

Členství, práva a povinnosti členů vůči spolku

 1. Členem spolku se může stát jakákoli fyzická osoba.
 2. Vznik členství nastává po schválení většiny hlasů členů výkonného výboru, zápisu do seznamu členů a zaplacení příspěvku spolku.
 3. Členství nelze převést ani postoupit jiné osobě.
 4. Základní práva členů spolku:
 • Účastnit se podle svých schopností a možností na členských schůzích a akcích spolku.
 • Předkládat návrhy a vznášet připomínky k činnosti spolku, navrhovat členy výboru a změny stanov.
 • Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů spolku, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat odpověď související a jejich činností v rámci spolku.
 • Požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření spolku.
 • Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání členské schůze.
 • Členové spolku neručí za jeho dluhy.
 • Navrhovat členské schůzi vyloučení jiného člena spolku v písemné formě; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu.
 1. Základní povinnosti členů spolku:
 • Plnit úkoly vyplývající ze stanov, vnitřních směrnic a usnesení orgánů spolku.
 • Podílet se na činnosti spolku a vykonávat svěřené funkce.
 • Pečovat o majetek spolku.
 • Sdělit výkonnému výboru spolku údaje pro elektronickou komunikaci (emailovou adresu) např. pro případ hlasování „per rollam“, adresu pro případné přijetí pošty, svůj telefon nebo čestně prohlásit, že takové údaje nemá.
 1. Ukončení členství ve spolku:
 • Vystoupením ze strany člena.
 • Nezaplacením členského příspěvku; a to, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani do 31. března kalendářního roku, z nějž se členský příspěvek platí, zaniká jeho členství uplynutím dne 1. dubna daného roku.
 • Úmrtím člena.
 • Zánikem spolku.
 • Vyloučením členskou schůzí pro závažné porušení povinnosti vyplývající z členství, v případě že člen v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
 • Při zániku členství ve spolku se nevrací již zaplacený roční členský příspěvek, a to ani jeho část.

VI.

Nejvyšší orgán spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze je usnášení schopná, sejde-li se nadpoloviční většina členů spolku. Členská schůze se skládá ze všech členů spolku a je oprávněna jednat o změně stanov. Členská schůze volí výkonný výbor a to jednou za čtyři roky. K platnosti usnesení členské schůze je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Členskou schůzi svolává předseda spolku nebo výkonný výbor a řídí ji předseda spolku, nebo jím pověřený člen výkonného výboru případně spolku. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo člen výkonného výboru a zapisovatel.
 2. Členskou schůzi svolává předseda nebo výkonný výbor spolku alespoň jedenkrát ročně a to zveřejněním pozvánky na webových stránkách spolku a jejím zasláním členům spolku nejméně 30 dní před konáním.
 3. Do pravomocí členské schůze patří:
 • Projednání a schválení roční zprávy o činnosti spolku, jeho hospodaření a účetní uzávěrky.
 • Změny stanov spolku.
 • Předkládání návrhu plánu činnosti.
 • Volba a odvolání členů výkonného výboru.
 • Rozhodování o návrhu výkonného výboru nebo jiného člena spolku na vyloučení člena spolku.
 • Hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů.
 • Rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně.

VII.

Výkonný orgán spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor. Výkonný výbor má nejméně 5 a nejvýše 7 členů ve složení předseda spolku, místopředseda spolku, jednatel spolku a 2 až 4 členové výkonného výboru. Výkonný výbor se volí 1x za 4 roky. Členy výboru volí členská schůze výhradně z řad členů spolku, přičemž před volbou výkonného výboru se vždy usnese, kolik členů bude výkonný výbor pro další volební období mít. Členové výkonného výboru po svém zvolení členskou schůzí zvolí ze svých řad předsedu spolku, místopředsedu spolku, jednatele a pokladníka spolku, a to vždy nadpoloviční většinou všech členů výkonného výboru. Schůze výkonného výboru svolává dle potřeby předseda spolku, v případě, že předseda nesvolá výkonný výbor po dobu delší než 6 měsíců, jsou oprávněni výkonný výbor svolat 2 členové výkonného výboru. Rezignuje-li na svou funkci předseda spolku, výkonný výbor zvolí ze svých členů nového předsedu spolku, který bude vykonávat činnost předsedy spolku až do konce mandátu předchozího předsedy spolku. Obdobně se postupuje v případě místopředsedy spolku. V případě, že počet členů výkonného výboru poklesne na méně než pět, kooptují zbylí členové výkonného výboru z řad členů spolku potřebný počet náhradních členů výkonného výboru, jejichž mandát však zaniká dnem konání nejbližší členské schůze a tato členská schůze musí zvolit celý výkonný výbor. Tito kooptovaní členové výkonného výboru však nemohou zastávat funkci předsedy či místopředsedy spolku.
 2. Výkon funkce pokladníka spolku s funkcí předsedy nebo místopředsedy spolku je neslučitelný.
 3. Výkonný výbor rozhoduje většinou hlasů, a usnášeníschopný je za účasti přinejmenším tří členů. V případě, že se jednání účastní sudý počet členů výkonného výboru, rozhoduje nejprve hlas předsedy spolku, není-li přítomen, hlas místopředsedy spolku. Výkonný výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. Do jeho pravomocí patří:
 • Zabezpečení operativního řízení spolku.
 • Rozhodování o činnosti spolku.
 • Pravidelná kontrola hospodaření spolku.
 • Předkládání námětů na realizaci cílů spolku členské schůzi.
 • Realizace usnesení členské schůze.
 • Předkládání zpráv o činnosti a hospodaření, účetní uzávěrky a návrhů rozpočtů členské schůzi k projednání a schválení.
 • Volba a odvolání předsedy, místopředsedy a pokladníka spolku.
 • Zapisovat a vymazávat členy do seznamu členů.
 • Funkční období člena výkonného výboru je čtyřleté.

VIII.

Statutární orgán a jednání za spolek

Statutárním orgánem a osobou oprávněnou jednat za spolek ve všech věcech je předseda spolku. Ten je povinen o svých krocích a jednáních za spolek informovat výkonný výbor na nebližším jeho jednání.

IX.

Zásady hospodaření

 1. Majetek spolku tvoří zejména:
 • Členské příspěvky.
 • Příspěvky třetích osob, dotace a dary.
 • Majetek z dědictví a odkazů.
 • Státní příspěvky, granty.
 • Příjmy ze svých činností, z vedlejší hospodářské činnosti a výnosy svého majetku.
 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu.
 2. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce, sjednaná na základě platných smluv.
 3. Odpovědnost za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá pověřený člen výkonného výboru, vykonávající funkci pokladníka spolku.
 4. Dispoziční oprávnění k nakládání s finančními prostředky spolku má předseda spolku a pověřený člen výkonného výboru – pokladník spolku.
 5. Případné přebytky hospodaření spolku se převádí do příštího rozpočtového období. Případné ztráty budou hrazeny z členských příspěvků členů, eventuálně z dalších zdrojů následujícího období.
 6. Výkonný výbor je oprávněn přijímat závazky za spolek maximálně do výše hodnoty majetku spolku v den přijímání závazku.

X.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.
 3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XI.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy spolku byly přijaty a schváleny členskou schůzí spolku konanou dne 3. 11. 2016 a okamžikem schválení nabývají účinností.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 3. 11. 2016