Historie Spolku rodáků a přátel Hodkovic

Nezapomenutelnou součástí naší historie jsou tři hodkovické spolky, na jejichž činnost s hrdostí navazujeme. V roce 2022 si připomínáme již 60 let od založení Aktivu památkové péče a ochrany přírody. Pojďme nahlédnout do atmosféry té doby.

Šedesátá léta byla ve znamení prohlubující se studené války mezi „Východem“ a „Západem“. V roce 1961 vznikl největší symbol rozdělení světa – Berlínská zeď. V roce 1962 dospěla krize až na hranici jaderného konfliktu a poprvé zazněl protestsong amerického písničkáře Boba Dylana „Blowin‘ in the Wind“. Československo zažívalo politické uvolnění – několik amnestií prezidenta Novotného osvobodilo část vězňů z politických procesů 50. let a po odsouzení Stalinova kultu osobnosti byl v listopadu 1962 odstřelen Stalinův pomník na Letné. Nekritické plánování vedlo ke krachu 3. pětiletky a problémům v zásobování, takže opět vznikal černý trh a podpultový prodej. Zatímco v USA zářila Marilyn Monroe na oslavě narozenin prezidenta Kennedyho, v ČSSR byla hitem písnička „Ach, ta láska nebeská“, tehdy nejpopulárnějšího zpěváka Waldemara Matušky a začínající Evy Pilarové.

Pohlednice Hodkovic z 60. let ukazují šedivé a smutné město. Začíná se projevovat téměř dvacet let bez větších oprav. Ale žijí zde lidé, kterým na Hodkovicích záleží. Neformálním centrem dění byla lékárna pana PhMr. Karla Havlíka, který od roku 1951 vedl vlastivědný kroužek při zdejší Osvětové besedě – organizoval zájezdy, přednášky s promítáním diapozitivů, a přitom se také setkával s nadšenci pro místní historii.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic - Hodkovické náměstí na pohlednici z 60. let

Hodkovické náměstí na pohlednici z 60. let

Dne 22. února 1962 byl na popud Krajského vlastivědného ústavu v Liberci založen „Aktiv památkové péče a ochrany přírody“ při školské a kulturní komisi MNV Hodkovice nad Mohelkou.

Cílem Aktivu byla ochrana zdejších památek a přírodních krás, aby se kulturní dědictví zachovalo pro příští generace. Členové Aktivu vytvořili seznam pamětihodností pro zařazení mezi státem chráněné památky a zasloužili se o jejich opravy, drobnou údržbu i zvelebení okolí. Jako velkou záchrannou akci je třeba zmínit iniciování opravy všech zdejších historických soch (které byly v šedesátých letech již v havarijním stavu) akademickým sochařem a restaurátorem Miloslavem Smrkovským.

Aktiv uspořádal ve spolupráci s kulturní komisí města mnoho úspěšných akcí, kterými informoval a vzdělával širokou veřejnost. Již v roce 1963 byla v obřadní síni radnice uspořádána výstava „Minulost hovoří“, na které byli občané a žáci seznámeni s památkami našeho města a krásami okolní přírody. O dva roky později se konala výstava „Naše Hodkovice“, na které bylo představeno dílo pánů J. Fanty, J. Honzejka a V. Zajíčka st. Zároveň vydal Městský Národní Výbor v Hodkovicích nad Mohelkou ve spolupráci s Aktivem brožuru „Hodkovice nad Mohelkou – minulost a památky“, pro kterou napsal odborné texty PhMr. K. Havlík, fotografie dodal J. Kabíček a kresbami doplnili J. Fanta, B. Zajíček a V. Zajíček st. Dále byly vydány pohlednice s reprodukcí akvarelů J. Fanty a odznak s městským znakem podle návrhu V. Zajíčka st.

Činnost Aktivu byla velmi různorodá. Členové se podíleli na překladech starých hodkovických kronik do češtiny (informace z nich byly podkladem pro výstavy i publikace). Vytvářeli soupisy pomístních názvů, skal a význačných stromů v katastru města Hodkovice nad Mohelkou. Podle své odbornosti publikovali v místním tisku články o historii a o aktuálním dění. Přednášeli o historii a ochraně přírody pro dospělé v Osvětové besedě, pro děti v místní základní škole i ve Státní zdravotní ozdravovně.


V roce 1968 zahájil činnost „Výbor na znovupostavení pomníku T. G. Masaryka“, ve kterém pracovalo také mnoho členů Aktivu. Pomník TGM byl slavnostně odhalen 2. června 1968, ale na hodkovickém náměstí vydržel jenom 7 let. V tomto roce byly také vysazeny dvě památné „lípy svobody“ k padesátému výročí československé samostatnosti (na Křižovatce a v Zahradní ulici).


Sedmdesátá léta byla ve znamení dalších výstav a akcí. Životnímu jubileu (75 let) byla věnována samostatná výstava obrazů a dřevořezeb J. Fanty. Výstava „Hodkovice v minulosti, přítomnosti a budoucnosti“ kombinovala staré dokumenty, fotografie památek a snímky současných Hodkovic, akvarely a perokresby J. Fanty, plány výstavby nové dálnice i panelového sídliště. Výstava „Naše záliby a koníčky“ ukázala různorodé sbírky hodkovických občanů. K 80. narozeninám pana Josefa Fanty byla zorganizována druhá samostatná výstava jeho obrazů, ale bohužel se jí již nedožil. Na památku byla vydána brožura „Hodkovice v kresbách Josefa Fanty“ jako výběr 44 reprodukcí z jeho kreseb a dřevořezeb. Poslední akcí byla dvojitá výstava obrazů „Naše Hodkovice“ (J. Fanta, Mir. Fišar, Ant. Vejvoda, Jos. Vejvoda) a fotografií „Hodkovice včera a dnes“. Zvláštní pozornost přitom vzbudila grafická práce V. Zajíčka st. s erby všech dřívějších majitelů Hodkovic, která je dodnes k vidění v prostorách radnice.

V roce 1970 byla u příležitosti 80. výročí otevření první české matiční školy umístěna pamětní deska Karolíny Světlé na dům čp. 188. V únoru srazil vítr korouhvičku z vrcholu radnice, a protože praporek se znakem města a s letopočty 1812 a 1878 byl již prorezivělý, byl nahrazen novým s doplněným letopočtem 1970 podle návrhu V. Zajíčka st. Přitom byla otevřena schránka s dokumenty z makovice, nalezené dokumenty okopírovány a doplněny nové. Kvůli stavbě hlavní silnice mezi Libercem a Turnovem musely být ze svých míst přestěhovány socha sv. Jana Nepomuckého (ze „Sedmidomků“ k mostu při silnici na Turnov) a křížek (od pivovarské studny pod železniční trať), které byly při té příležitosti také zrestaurovány. Aktiv dále inicioval zasazení lípy československo-polského přátelství a vytvoření památníku budovatelům silnice v československo-polské spolupráci v letech 1969-1974 (dnes se nachází u autobusového nádraží naproti vrátnici továrny).

Spolek rodáků a přátel Hodkovic - Členové Aktivu památkové péče a ochrany přírody v roce 1974

Členové Aktivu památkové péče a ochrany přírody v roce 1974 (zakládající členové jsou uvedeni tučným písmem):

Horní řada – Luděk Zemek, Václav Tauchman, PhMr. Karel Havlík (místopředseda Aktivu), Karel Marek (předseda po r. 1984).

Prostřední řada – František Svárovský, Ladislav Tomeš, František Macoun, Anna Faistauerová, Bohumil Zajíček.

Dolní řada – Josef Honzejk, Hubert Pluhař, Václav Zajíček st. (předseda Aktivu do roku 1984), Josef Mráz, Antonín Beran.

Na fotografii chybí zesnulý Josef Fanta (+ 27. 1. 1974).


V roce 1984 se po úplné ztrátě zraku pana Zajíčka st. stal předsedou pan Karel Marek. Členové Aktivu se nadále věnovali opravám památek, jednali s Městským Národním Výborem o opravě kapliček Křížové cesty na Kalvárii (které byly ve zcela dezolátním stavu), o obnovení kašny na náměstí a o založení muzea. Od srpna 1985 převzala část záležitostí Aktivu nově založená místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Krom výchovy mladých členů nám po ní v Hodkovicích zůstalo zasazeno mnoho stromů (např. březová alej k Boženicím). Výstavy hodkovických umělců se konaly pod hlavičkou Městského kulturního střediska. Byly to výstavy obrazů Zdeňka Polívky v letech 1983, 1984 a 1987, obrazů Miroslava Fišara v roce 1984 a obrazů bývalého hodkovického rodáka Jaroslava Antonína Kellara v roce 1984. V roce 1986 připravila pro děti ze základní školy Prof. MUDr. Ema Holečková, CSc. přednášky na téma „Hodkovická vlastivěda“ a „Minulost a přítomnost města a jeho okolí“.

V roce 1987 došlo se souhlasem MěNV k nenávratnému zničení dvou významných hodkovických památek. Navzdory protestům ochránců přírody, členů Aktivu a mnoha občanů byla 17. ledna zbourána vila Blaschka a vykácen přilehlý park, aby se uvolnilo místo pro rozšíření haly na výrobu tlumičů. Dále byla 31. března tajně pokácena památkově chráněná lípa, kterou zasadil otec malíře pana Josefa Fanty při odchodu do první světové války – vedle uvolněného místa vzniklo tzv. tréninkové fotbalové hřiště za panelovými domy. Tyto události byly vrcholem marnosti jednání s vedením města, takže Aktiv památkové péče postupně přestává být činný. K formálnímu zániku Aktivu došlo v roce 1991.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic - Blaschkova vila v dobách největší slávy na pohlednici z počátku 20. století

Blaschkova vila v dobách největší slávy na pohlednici z počátku 20. století


Dne 14. prosince 1989 se konala ustavující schůze „Výboru pro znovupostavení pomníku T. G. Masaryka“, který měl stejný cíl jako v roce 1968. Předsedou byl zvolen pan Josef Havlík (bratr PhMr. Karla Havlíka), místopředsedou Miroslav Fišar, pokladníkem Vlastimil Laurin. Později se J. Havlík stal starostou města a předsednictví přešlo na M. Fišara. Zde je nutno podotknout, že od tohoto okamžiku se činnost „našeho spolku“ začala úzce prolínat s aktivitami města, protože pan Havlík měl blízký vztah k historii Hodkovic a udělal opravdu mnoho pro obnovu zdejších památek.

Bylo rozhodnuto, že pomník bude postaven před radnici, stejně jako v roce 1938. K tomu bylo zapotřebí upravit část náměstí. Krátce před odhalením sochy se pánům Havlíkovi a Fišarovi podařilo přivést do Hodkovic pana prezidenta Václava Havla, který byl na cestě do Liberce. Slavnostní odhalení proběhlo 26. května 1990 – v roce 140. výročí narození TGM. Současně se konaly velké oslavy a v Kulturním domě byla uspořádána výstava fotografií, knih a předmětů vztahujících se k pomníku TGM. Tímto byla práce Výboru zdárně ukončena.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic - Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka

Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka


V říjnu 1990 se konaly oslavy 100. výročí založení české školy. Součástí byla procházka městem s odborným výkladem o historických památkách od paní Prof. MUDr. Emy Holečkové, CSc., a večer pak následoval v Kulturním domě pořad v režii M. Fišara „Hodkovické kroniky mluví“. Zároveň byla vydána brožurka „Sto let české školy v Hodkovicích nad Mohelkou 1890–1990“, na které se vedle paní Holečkové podíleli PhMr. K. Havlík, M. Fišar, B. Zajíček a V. Zajíček st. Celou událost doprovázela stejnojmenná výstava, která ukázala historii školy i Hodkovic.

Dne 28. května 1992 byla ustavena „Hodkovická nadace Dobré vůle“, která pokračovala v činnosti Aktivu.

Cílem nadace bylo starat se o vzhled města a pokusit se o obnovení památek, které dříve v Hodkovicích nad Mohelkou byly, a které by se daly nějakým způsobem obnovit. Radu nadace tvořili pánové Josef Havlík, Miroslav Fišar, Vlastimil Laurin, PhMr. Karel Havlík Ing. Jan Žďárský.

Za deset let existence nadace se podařilo udělat velký kus práce: znovu postavit původní kašnu na náměstí, zrekonstruovat kapličky Křížové cesty na Kalvárii, opravit hrobky rodin Ungrů a Burdů a pomník padlých z let 1866 a 1914–1918 na místním hřbitově, opravit kapli v Radoňovicích, umístit nové plakety Komenského a Goetheho na pamětní kameny v Městském lese, opravit některé křížky v okolí Hodkovic, opravit výklenek s obrazem Černé Matky Boží, rozmístit lavičky na vyhlídkových místech atd. Významný podíl na těchto výsledcích nesou domácí i zahraniční sponzoři a drobní dárci, a také mnoho zdejších občanů, kteří se osobně přičinili o provedení potřebných prací.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic - Práce na stavbě kašny v roce 1996

Práce na stavbě kašny v roce 1996


Z kulturních akcí připomeňme výstavu „Hodkovice dříve a nyní“ otevřenou během víkendových „Dnů Hodkovic“ v roce 1992 v prostorách radnice. Slavnostní odhalení kašny v roce 1996 doprovázela výstava „Hodkovice na starých pohlednicích a dobových fotografiích“, která přiblížila dobu, kdy se kašna stavěla poprvé, a také všechny obrázky zachycující kašnu až do jejího zbourání v roce 1946. Velký zájem byl o promítání filmových záznamů ze svatodušních svátků z roku 1931 a z Velikonoc 1930.

Dne 25. února 1999 se Hodkovická nadace přeměnila, z důvodu změn v zákonech, ve „Sdružení rodáků a přátel Hodkovic“.

V jejím čele pokračují pánové Josef Havlík, Miroslav Fišar, Vlastimil Laurin a pětičlenný výbor dále tvořili Helena Bradáčová Tomáš Herder.

Sdružení navázalo na tradici přiblížení historie veřejnosti, takže téměř každý rok se konaly výstavy a besedy s významnými osobnostmi. Pozadu nezůstala ani publikační činnost. Díky svému velikému zájmu o historii napsal pan Fišar mnoho článků do regionálního tisku a během krátké doby vydal tři brožurky: „Boží muka a křížky v Hodkovicích nad Mohelkou a okolí“ (1999), „Hodkovice nad Mohelkou: historie, památky a současnost“ (2001) a „Střepinky z historie Hodkovic nad Mohelkou“ (2003). Byl také výborným malířem, takže velkému zájmu veřejnosti se těšily jeho výstavy obrazů Hodkovic a okolí. Bohužel jen několik dní po skončení poslední výstavy v roce 2003 jsme se s panem Fišarem rozloučili navždy. Připomínat nám jej bude lípa u cesty do Boženic, zasazená v roce 2005 panem M. Dostrašilem, a lavička pod ní, věnovaná členy Sdružení.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic - Publikace vydané Aktivem památkové péče a Sdružením rodáků a přátel Hodkovic

Publikace vydané Aktivem památkové péče a Sdružením rodáků a přátel Hodkovic


Nejslavnějším okamžikem Sdružení byly „Hodkovické dny“ v roce 2000. Součástí doprovodného programu byla beseda s paní Prof. MUDr. Emou Holečkovou, CSc. o historii Hodkovic a výstava „Hodkovice nad Mohelkou: historie, tradice, památky a současnost“ (hodkovické střelecké terče, dokumenty z války roku 1866 a významné momenty města na fotografiích J. Černého). Vrcholem událostí bylo vysvěcení obnovených kapliček na Kalvárii litoměřickým biskupem Kouklem a slavnostní mše v rekonstruované kapli v Radoňovicích. Závěrečnou akcí bylo připomenutí výročí vstupu pruských vojsk do Hodkovic v červnu 1866. Členové Military klubu předvedli pochod pruských a rakouských vojáků v dobových uniformách, uctili památku padlých u památníku a před hřbitovem vypálili čestnou salvu.

Za dobu existence Sdružení byly opraveny všechny tři kapličky na Záskalí a některé křížky v katastru města. Zahájena byla oprava Napoleonské varty. U všech význačných sousoší a památných stromů byly umístěny informační tabulky. Byly opraveny lavičky, které již podlehly zubu času nebo vandalům.

Bohužel doba v novém tisíciletí památkám nepřála. Úsilí o obnovu památek bylo silně narušeno několika nevyřešenými krádežemi. Zhoršila se také situace finanční i občanská, takže bylo velmi těžké najít sponzory a sehnat dobrovolníky na opravy památek.

V roce 2005 ztratilo Sdružení svého předsedu a rodáka pana Josefa Havlíka. Zůstalo tak pouhých 6 činných členů.

Sdružení ustoupilo od akcí investičního charakteru a rozhodlo se věnovat ochraně kulturních památek, posilování vztahu občanů k našemu městu, ochraně životního prostředí a rozvoji kulturního života ve městě. Cílem se stalo více spolupracovat s Městským úřadem, Kulturním střediskem a ostatními spolkovými organizacemi. Sdružení proto památky oficiálně předalo do péče města, které by mělo mít lepší prostředky, aby se o ně postaralo. Členové však i nadále podle možností prováděli alespoň drobné opravy a údržbu okolí památek.

Pro zlepšení komunikace svolalo Sdružení v roce 2007 první společné setkání zástupců místních spolků a zástupců města, aby se začalo jednat o stávajících problémech. Sdružení opět začíná publikovat články v Kulturním kalendáři a snaží se získat nové členy. V roce 2008 Sdružení iniciovalo konání dvou vzpomínkových akcí na náměstí – první v květnu, u příležitosti výročí 70 let od prvního postavení sochy TGM 29. května 1938, a druhé v říjnu, u příležitosti 90. výročí založení republiky.

Na konci roku 2008 abdikoval pan Vlastimil Laurin na funkci předsedy z věkových a zdravotních důvodů. Novým předsedou byl zvolen pan Petr Hanus.

Ve snaze o rozšíření členské základny byly zavedeny pravidelné schůzky otevřenou formou, které se může zúčastnit také kdokoliv z nečlenů. Probíhaly každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v hotelu U arcivévody Štěpána na náměstí a od roku 2020 se scházíme v restauraci „Pod Kostelem“.

Plán na přiblížení památek veřejnosti tehdy získal podobu několika akcí, z nichž některé vydržely až do dnešních dnů a jsou vyhledávány jako oblíbený způsob trávení volného času nejen občany z Hodkovic, ale i ze širokého okolí.

První myšlenka na vytvoření naučné stezky kolem různých památek a zajímavostí se změnila na konání jednodenní akce „Cesta za poznáním“, která se poprvé uskutečnila 10. října 2009. Informace o historii na jednotlivých stanovištích přednášeli skauti a žáci ZŠ, dále pomáhali členové zdejšího Horolezeckého klubu, Sportovního klubu, Hodkovického amatérského divadla, Sboru dobrovolných hasičů, Svazu chovatelů drobného zvířectva, pracovníci Technických služeb a další. Za podpory grantů města a darů sponzorů bylo možné účastníkům poskytnout občerstvení a také poslech živé hudby. Cesta za poznáním desátým ročníkem skončila, ale pracujeme na nových akcích.

Na rozloučení s touto akcí jsme vydali publikaci „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty za poznáním“, ve které jsou popisy jednotlivých zastavení, řada historických fotografií a přehledné mapky, které mohou být inspirací k výletům po Hodkovicích a okolí. Oblíbenost knihy dokazuje Cena čtenářů získaná v soutěži „Kniha roku 2018 Libereckého kraje“.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic - Publikace „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty za poznáním“

Publikace „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty za poznáním“


Na podzim roku 2011 vznikla myšlenka na akci „Javornický stovkař“. Vrcholek Javorníku byl v minulosti oblíbeným výletním místem Hodkováků a tuto tradici bychom chtěli obnovit motivací ke stovkám výstupů. Ve spolupráci s vedením Obřího sudu na Javorníku se podařilo akci zpopularizovat a nyní se těší účasti přes 200 osob. Čtyři z nich již za sebou mají rovných tisíc výstupů. Účastníci se na vrcholek mohou dostat pěšky, na kole nebo na lyžích, ale nesmí použít prostředky poháněné motory. Protože účelem výstupů je vychutnat si pohledy z javornických úbočí a ne trhat rekordy v počtu výstupů, je do průkazu Stovkaře zaregistrován pouze jeden výstup denně. Odměnou za jubilejní výstupy je potom nejen dobrý pocit „že jsem to dokázal“, ale také odměna v podobě odznaku a stovkařského půllitru. Podrobná pravidla jsou k dispozici na webové stránce https://pratele-hodkovic.cz/javornicky-stovkar a na Obřím sudě. Dobrou zprávou je, že se akci podařilo udržet i přes změnu majitele Obřího sudu v roce 2020.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic - Půllitry a odznaky Javornického stovkaře

Půllitry a odznaky Javornického stovkaře


Hodkovická adventní cesta vzhůru“ je od roku 2013 další, nyní již tradiční akcí. Koná se v předvánočním období jako procházka kolem kapliček Křížové cesty až k vrcholové kapli. Po cestě jsou k vidění různé scénky zahrané členy divadelního spolku HAD, zpívají se koledy a v kapli se mohou všichni setkat se Svatou rodinou. Vše je umocněno světlem loučí a svíček. Na louce za kaplí si potom každý může zazpívat koledy za doprovodu hudby a nechybí ani „živý Betlém“. Velká účast lidí nejen z Hodkovic je největší odměnou pro účinkující.

Historii Hodkovic, jejich okolí a díla místních umělců jsme veřejnosti představili na několika výstavách. V roce 2013 to byla výstava Pomníčky Jizerských hor aneb činnost Spolku Patron, r. 2014 výstava děl Josefa Fanty, r. 2015 „Poklady z podkroví hodkovické radnice“, r. 2016 „Poklady z korouhve radniční věže“„90 let závodů do vrchu“, r. 2017 „Korouhve hodkovických cechů“„40 let horolezeckého oddílu“, r. 2018 výstava obrazů Marie Polívkové a Zdeňka Polívky. Většina výstav se odehrála v době Hodkovických slavností.

Uspořádali jsme řadu besed s osobnostmi, které mají vztah k Hodkovicím nebo se jejich díla Hodkovic týkají. V roce 2012 nás navštívil PhDr. Petr Nový s přednáškou na téma „Hodkovice – výroba a obchod se sklem a bižuterií“, r. 2014 PhDr. Miloš Kadlec: „Sychrov, Rohanové a Hodkovice“, r. 2015 Mgr. Dominik Rubáš: „Příroda v Hodkovicích a okolí“, r. 2016 MUDr. Zdeněk Jodas: „Mlýny na Mohelce“, r. 2017 beseda s paní Marcelou Augustovou, novinářkou a moderátorkou České televize, r. 2018 RNDr. Dominik Rubáš představil svou knihu „Přírodní klenoty Podještědí – obrazový průvodce krajinou“, r. 2019 MUDr. Zdeněk Jodas: „Konrad Blaschka a Franz Schmitt – životní osudy textilních podnikatelů“, r. 2019 Jakub Šrek: „Červený hodkovický porfyr a další geologické zajímavosti Hodkovicka“ (přednáška s exkurzí), r. 2020 Ing. Zdeněk Šindlauer: „160 let Pardubicko–liberecké dráhy a neuskutečněné „hodkovické“ dráhy“. Převážná část besed proběhla v závěru veřejných výročních schůzí.

Součástí hodkovické plesové sezóny býval společenský ples konaný ve spolupráci s odborovou organizací KOVO závodu MONROE.

Pro žáky a návštěvníky základní školy jsme vytvořili expozici „otevřená kniha o Hodkovicích“ (projekt TOP 6 Kliko). Mimochodem jeden z panelů je věnován popisu činnosti naší organizace.

Navázali jsme spolupráci se Spolkem rodáků a přátel Turnova, Spolkem rodáků a přátel Mnichova Hradiště a Spolkem Patron z Jizerských hor. Výměna informací a společné výlety jsou prospěšné pro všechny zúčastněné.

Veřejnost je o naší činnosti informována ve vitríně na zdi u domu „U černého orla“ a v hodkovickém Kulturním kalendáři. Od roku 2015 fungujeme i na internetu – najdete nás na webové stránce https://pratele-hodkovic.cz a na sociální síti Facebook. Zároveň jsme založili e-mailovou adresu rodaci@pratele-hodkovic.cz pro elektronickou komunikaci.

Dne 10. března 2017 došlo z důvodu další změny v zákonech ke změně názvu na „Spolek rodáků a přátel Hodkovic“.

V praxi se jedná o pouhou formalitu a spolek pokračuje v započaté práci.

Na základě našeho návrhu založilo město Hodkovice nad Mohelkou novou tradici udělování čestného občanství jako uznání občanům, kteří se významným způsobem zasloužili o město Hodkovice nad Mohelkou. Prvním čestným občanem se in memoriam stal pan Josef Fanta – jeden ze zakladatelů Aktivu památkové péče a řezbář a malíř Hodkovic, který ve svých obrazech zachytil dnes již mnohdy zmizelé části města. Druhým čestným občanem se in memoriam stal pan František Květoslav Lang – hodkovický rodák a školní inspektor, který se zasloužil o výstavbu 165 českých škol v pohraničí včetně naší hodkovické.

Dalším uznáním přínosu pro město je Cena města Hodkovice nad Mohelkou. V roce 2020 byla udělena panu Stanislavu Konejlovi, který je činorodým členem lyžařského oddílu SK Hodkovice a také našeho spolku.

I když by se mohlo zdát, že o dějinách našeho městečka již bylo napsáno snad vše, neustále objevujeme nové zajímavosti a podrobnosti. Pro naše občany je pak publikujeme v článcích v hodkovickém Kulturním kalendáři. Čtenáři se z nich dozvídají také o historii aktuálně opravovaných památek. Byli jsme nápomocni při hledání informací ke křížkům v Liberecké ulici a na Záskalí, jejichž opravy byly zakončeny slavnostním žehnáním 4. prosince 2019 a 29. listopadu 2020. Měli jsme tu čest připojit pamětní zápisy do schránky na věži kostela sv. Prokopa, když byl 1. prosince 2020 opravený kříž s makovicí nasazen zpět.

Bohužel i nás postihla celosvětová pandemie COVID-19 (tzv. koronavirus), která se v Evropě rozšířila na počátku roku 2020. Stejně jako ostatní spolky jsme omezili svou činnost a zrušili plánované akce i schůzky.

Další naše činnost je již přítomností. Vymýšlíme nové akce pro veřejnost – v září 2020 jsme uspořádali „Den plný retro her aneb zapomenuté soutěže“ a v únoru 2022 to byly „Bláznivé jízdy“. Naopak výroční členské schůze budou od letošního roku pouze pro členy spolku a jejich součástí nebude odborná přednáška. Čtvrteční členské schůzky nadále zůstávají veřejnosti otevřené.

Ve spolupráci s Městem Hodkovice nad Mohelkou se zapojujeme do nového druhu činnosti. Tou je pořádání prohlídek města spojené s vyprávěním o historii významných památek. Dosud jsme prováděli pouze příležitostně naše přátele z jiných spolků. V září 2021 proběhla Komentovaná prohlídka města, která se konala v rámci akce Týden pro rodinu. V roce 2022 připravujeme další prohlídky Hodkovic (dostupné po zakoupení vstupenek v předprodeji), které by měly turistům ukázat krásy našeho města, aby přestalo být jenom „benzínkou u rychlostní silnice“.

Protože jedním z našich cílů je ochrana památek, rozhodli jsme se i k ní přistoupit moderním způsobem, a zároveň smysluplně využít dotace poskytnuté z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou, kterému tímto velice děkujeme za podporu. Abychom mohli uchovat písemné i obrazové dokumenty pro následující generace, zadokumentovat současnou podobu Hodkovic a okolí, a zároveň lépe propagovat náš spolek i město, zakoupili jsme skener Epson, přenosný paměťový disk Samsung, kvalitní fotomateriál a digitální fotoaparát Nikon Z50 se stativem. A s tím souvisí naše prosba, kterou tradičně zveřejňujeme na konci našich článků.


Přátelé Hodkovic, prosíme, pomozte doplnit další střípky do mozaiky dějin našeho městečka a uchovat je pro příští generace. Ozvěte se nám, pokud máte doma fotografie, pozvánky, plakáty, výstřižky nebo jakékoliv dokumenty, které se týkají Hodkovic nad Mohelkou. Můžeme pořídit jejich digitální kopie a bez poškození rychle navrátit. Díky fotoaparátu můžeme zadokumentovat i předměty, které se nám do skeneru nevejdou.

Pokud Vám takové věci doma „zabírají místo“, a už byste je nechtěli, prosíme, nevyhazujte je do popelnic, ale kontaktujte nás – můžete nám je věnovat do spolkového archivu.

Uvítáme i Vaše vyprávění – vlastní vzpomínky i příběhy, které znáte z doslechu.

Děkujeme za Vaši pomoc.


Takových tedy bylo uplynulých 60 let naší organizace. Možná by se podle názvu mohlo zdát, že Spolek rodáků a přátel Hodkovic je jenom o setkávání starých pamětníků, ale není tomu tak a ani nikdy nebylo. Svět se mění a my hledáme nové cesty, abychom dosáhli stejných cílů jako naši předchůdci – zvelebovat Hodkovice nad Mohelkou, chránit památky a posilovat vztah občanů k našemu městu. Zda se nám to daří, můžete posoudit sami. Pokud Vás zajímá historie a naše činnost, neváhejte a přijďte mezi nás. Uvítáme nové členy i návštěvníky. Najdete nás každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v restauraci „Pod Kostelem“.

Děkujeme všem příznivcům za podporu a těšíme se na setkání s Vámi.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic


Článek byl publikován v měsíčníku Kulturní Kalendář města Hodkovice nad Mohelkou (březen – květen 2022).

Autoři článku: Martina Pelantová a František Nejedlo